کادر آموزشی و علمی  
دبیران پایه هفتم :
دبیر پیام های آسمان : سرکارخانم علی بخشی (فوق لیسانس الهیات)
دبیر قرآن : سرکارخانم موحدی (لیسانس الهیات)
دبیر ادبیات فارسی : سرکارخانم منصوری وحید (فوق لیسانس ادبیات فارسی)
دبیر ریاضی : سرکارخانم رودسری (فوق لیسانس شیمی)
دبیر کارگروهی ریاضی : سرکارخانم رادبان (فوق لیسانس ریاضی)
دبیر علوم : سرکارخانم سوهانی (لیسانس علوم تجربی)
دبیر زبان :  سرکارخانم جبلی (لیسانس زبان انگلیسی)(گروه دبیران زبان انگلیسی)
دبیر هنر : سرکارخانم مهذب (فوق دیپلم گرافیک و استاد ممتاز خوشنویسی)
دبیر تربیت بدنی : سرکارخانم افضل زاده (لیسانس تربیت بدنی)
دبیر کار و فن آوری : سرکارخانم مسجدی (فوق لیسانس الهیات)
دبیر تفکر و سبک زندگی : سرکارخانم رشدی (لیسانس علوم تربیتی)
دبیر مطالعات اجتماعی : سرکارخانم خندان (فوق لیسانس علوم سیاسی)
دبیر کامپیوتر : سرکارخانم خانی (مهندس کامپیوتر)
دبیر ریاضی پیشرفته : سرکارخانم شکیبی (دکترای ریاضی) - رادبان 
دبیر علوم افزایی : سرکارخانم مسجدی - سادات سرکی(لیسانس فیزیک) 
دبیر ادبیات پیشرفته : سرکارخانم  شاه جوقی(دانشجو دکترای ادبیات فارسی)
 
دبیران پایه هشتم :
دبیر پیام های آسمان : سرکارخانم کمیجانی (فوق لیسانس الهیات)
دبیر قرآن : سرکارخانم کمیجانی (فوق لیسانس الهیات)
دبیر ادبیات فارسی : سرکارخانم نقش (فوق لیسانس ادبیات فارسی)
دبیر ریاضی : سرکارخانم شیرازی ( لیسانس ریاضی)
دبیر کارگروهی ریاضی : سرکارخانم رادبان (فوق لیساس ریاضی)
دبیر علوم : سرکارخانم عابدین زاده (لیسانس مهندسی منابع طبیعی)
دبیر زبان :  سرکارخانم جبلی (دانشجوی فوق لیسانس زبان انگلیسی)(گروه دبیران زبان انگلیسی)
دبیر هنر : سرکارخانم مهذب (فوق دیپلم گرافیک و استاد ممتاز خوشنویسی)
دبیر تربیت بدنی : سرکارخانم افضل زاده (لیسانس تربیت بدنی)
دبیر کار و فن آوری : سرکارخانم بخارائی ( لیسانس امور تربیتی)
دبیر تفکر و سبک زندگی : سرکارخانم عابدین زاده (لیسانس مهندسی منابع طبیعی)
دبیر کامپیوتر : سرکارخانم خانی (مهندس کامپیوتر)
دبیر مطالعات اجتماعی : سرکارخانم اسلامی (لیسانس)
دبیر ریاضی پیشرفته : سرکارخانم شکیبی (دکترای ریاضی) - شیرازی
دبیرعلوم افزایی : سرکارخانم عابدین زاده - سادات سرکی(لیسانس فیزیک) 
دبیر ادبیات پیشرفته : سرکارخانم فیروزی (فوق لیسانس ادبیات فارسی)