دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
 

کادر آموزشی و علمی

دبیران پایه هفتم :
دبیر پیام های آسمان : سرکارخانم علی بخشی (فوق لیسانس الهیات)
دبیر قرآن : سرکارخانم موحدی (لیسانس الهیات)
دبیر ادبیات فارسی : سرکارخانم منصوری وحید (فوق لیسانس ادبیات فارسی)
دبیر ریاضی : سرکارخانم رودسری (فوق لیسانس شیمی)
دبیر کارگروهی ریاضی : سرکارخان رادبان (فوق لیسانس ریاضی)
دبیر علوم : سرکارخانم سوهانی (لیسانس علوم تجربی)
دبیر زبان :  سرکارخانم جبلی (لیسانس زبان انگلیسی)(گروه دبیران زبان انگلیسی)
دبیر هنر : سرکارخانم مهذب (فوق دیپلم گرافیک و استاد ممتاز خوشنویسی)
دبیر تربیت بدنی : سرکارخانم افضل زاده (لیسانس تربیت بدنی)
دبیر کار و فن آوری : سرکارخانم مسجدی (فوق لیسانس الهیات)
دبیر تفکر و سبک زندگی : سرکارخانم رشدی (لیسانس علوم تربیتی)
دبیر مطالعات اجتماعی : سرکارخانم سیادتی (فوق لیسانس مدیریت آموزشی)
دبیر کامپیوتر : سرکارخانم خانی (مهندس کامپیوتر)
دبیر المپیاد ریاضی : سرکارخانم خادمی - تقوی
دبیر المپیاد علوم : سرکارخانم مسجدی - سادات سرکی - صباحی
دبیر المپیاد ادبیات : سرکارخانم فیروزی - شاه جوقی
 
دبیران پایه هشتم :
دبیر پیام های آسمان : سرکارخانم کمیجانی (فوق لیسانس الهیات)
دبیر قرآن : سرکارخانم کمیجانی (فوق لیسانس الهیات)
دبیر ادبیات فارسی : سرکارخانم نقش (فوق لیسانس ادبیات فارسی)
دبیر ریاضی : سرکارخانم شیرازی ( لیسانس ریاضی)
دبیر کارگروهی ریاضی : سرکارخانم رادبان (فوق لیساس ریاضی)
دبیر علوم : سرکارخانم عابدین زاده (لیسانس مهندسی منابع طبیعی)
دبیر علوم : سرکارخانم کرباسی (دانشجوی دکترا علوم اعصاب)
دبیر زبان :  سرکارخانم جبلی (لیسانس زبان انگلیسی)(گروه دبیران زبان انگلیسی)
دبیر هنر : سرکارخانم مهذب (فوق دیپلم گرافیک و استاد ممتاز خوشنویسی)
دبیر تربیت بدنی : سرکارخانم افضل زاده (لیسانس تربیت بدنی)
دبیر کار و فن آوری : سرکارخانم بخارائی ( لیسانس امور تربیتی)
دبیر تفکر و سبک زندگی : سرکارخانم علی بخشی (فوق لیسانس الهیات)
دبیر کامپیوتر : سرکارخانم خانی (مهندس کامپیوتر)
دبیر مطالعات اجتماعی : سرکارخانم اسلامی (لیسانس)
دبیر المپیاد ریاضی : سرکارخانم خادمی - تقوی
دبیر المپیاد علوم : سرکارخانم عابدین زاده - سادات سرکی - صباحی
دبیر المپیاد ادبیات : سرکارخانم فیروزی - شاه جوقی