دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
کادر آموزشی و علمی  
 
دبیران پایه هفتم :
دبیر پیام های آسمان : سرکارخانم علی بخشی (فوق لیسانس الهیات)
دبیر قرآن : سرکارخانم کربلائی(لیسانس الهیات)
دبیر ادبیات فارسی : سرکارخانم منصوری وحید (فوق لیسانس ادبیات فارسی)
دبیر ریاضی : سرکارخانم رودسری (فوق لیسانس شیمی)
دبیر علوم : سرکارخانم سوهانی (لیسانس علوم تجربی)
دبیر زبان :  سرکارخانم جبلی (لیسانس زبان انگلیسی)(گروه دبیران زبان انگلیسی)
دبیر هنر : سرکارخانم مهذب (فوق دیپلم گرافیک و استاد ممتاز خوشنویسی)
دبیر تربیت بدنی : سرکارخانم آقایی (تربیت بدنی)
دبیر کار و فن آوری : سرکارخانم مسجدی (فوق لیسانس الهیات)
دبیر تفکر و سبک زندگی : سرکارخانم رشدی (لیسانس علوم تربیتی)
دبیر مطالعات اجتماعی : سرکارخانم خندان (فوق لیسانس علوم سیاسی)
دبیر کامپیوتر : سرکارخانم خانی (مهندس کامپیوتر)
دبیر سواد رسانه :سرکارخانم شهبازی (فوق لیسانس جامعه شناسی)
دبیر ریاضی پیشرفته : سرکارخانم شکیبی (دکترای ریاضی) 
دبیر زيست و علوم افزايي : سرکارخانم صباحي (فوق لیسانس زيست شناسي)
دبیر ادبیات پیشرفته : سرکارخانم  شاه جوقی(دانشجو دکترای ادبیات فارسی)
 
دبیران پایه هشتم :
دبیر پیام های آسمان : سرکارخانم کمیجانی (فوق لیسانس الهیات)
دبیر قرآن : سرکارخانم کمیجانی (فوق لیسانس الهیات)
دبیر ادبیات فارسی : سرکارخانم فائزه منصوری وحید (فوق لیسانس ادبیات فارسی)
دبیر ریاضی : سرکارخانم خسروشاهی ( لیسانس ریاضی)
دبیر علوم : سرکارخانم عابدین زاده (لیسانس مهندسی منابع طبیعی)
دبیر زبان :  سرکارخانم جبلی (دانشجوی فوق لیسانس زبان انگلیسی)(گروه دبیران زبان انگلیسی)
دبیر هنر : سرکارخانم مهذب (فوق دیپلم گرافیک و استاد ممتاز خوشنویسی)
دبیر تربیت بدنی : سرکارخانم آقایی (تربیت بدنی)
دبیر کار و فن آوری : سرکارخانم بخارائی ( لیسانس امور تربیتی)
دبیر تفکر و سبک زندگی : سرکارخانم عابدین زاده (لیسانس مهندسی منابع طبیعی)
دبیر کامپیوتر : سرکارخانم رحیمی (مهندس کامپیوتر)
دبیر سواد رسانه : سرکارخانم شهبازی (
فوق لیسانس جامعه شناسی)
دبیر مطالعات اجتماعی : سرکارخانم داداش (دکترا)
دبیر ریاضی پیشرفته : سرکارخانم شکیبی (دکترای ریاضی) 
دبیرزيست و علوم افزايي: سرکارخانم صباحي (فوق لیسانس زيست شناسي) 
دبیر ادبیات پیشرفته : سرکارخانم شاه جوقی (دانشجوی دکترای ادبیات فارسی)
 
دبیران پایه نهم :
دبیر پیام های آسمان : سرکارخانم امینیان (فوق لیسانس فلسفه غرب)
دبیر قرآن : سرکارخانم حسینی (فوق دیپلم شیمی)
دبیر ادبیات فارسی : سرکارخانم  شاه جوقی (دانشجوی دکترای ادبیات فارسی)
دبیر ریاضی : سرکارخانم کورانی ( لیسانس ریاضی)
دبیر ریاضی پیشرفته : سرکارخانم شکیبی (دکترای ریاضی) 
دبیر فیزیک : سرکارخانم فرحمند (لیسانس فیزیک)
دبیرزيست : سرکارخانم شاه آبادی (فوق لیسانس زيست شناسي) 
دبیر زبان :  سرکارخانم جبلی (دانشجوی فوق لیسانس زبان انگلیسی)(گروه دبیران زبان انگلیسی)
دبیر هنر و کار و فناوری : سرکارخانم بخارائی (لیسانس امور تربیتی)
دبیر تربیت بدنی : سرکارخانم آقایی (تربیت بدنی)
دبیر کار و فن آوری : سرکارخانم بخارائی ( لیسانس امور تربیتی)
دبیر آمادگی دفاعی : سرکارخانم علی بخشی (فوق لیسانس الهیات)
دبیر کامپیوتر : سرکارخانم خانی (مهندس کامپیوتر)
دبیر مطالعات اجتماعی : سرکارخانم علی بخشی (فوق لیسانس الهیات)
دبیر نگارش : سرکارخانم شاه جوقی (دانشجوی دکترای ادبیات فارسی)