دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو سال 1402  
دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو سال 1401   
دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو سال 1398  
دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو سال 1397  
دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو سال 1400   
دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو سال 1399  
دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو سال 1396