دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو در سال 96 و 97