دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
  دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو سال 1400   
   
  دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو سال 1401   
   
  دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو سال 1399  
   
  دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو سال 1398  
   
  دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو سال 1397  
   
  دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو سال 1396