دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
 

نمایندگان پرورشی دی و بهمن ماه