دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
  نمایندگان پرورشی دی و بهمن ماه