دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
نمایندگان پرورشی اسفند و فروردین