دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
 

نمایندگان پرورشی اسفند و فروردین