دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
بازدید از موزه دکتر حسابی