دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
  بازدید از موزه دکتر حسابی