دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
هندسه چیتا  
کسب موفقیّت دانش آموزان در هندسه چیتا 98