دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
کادر اداری و اجرایی  
معاونت : سرکارخانم هانی 
معاون آموزشی : سرکارخانم سیادتی
مشاور پایه هفتم : سرکارخانم رشدی
مشاور پایه هشتم : سرکارخانم عابدین زاده
مشاور پایه نهم : سرکارخانم باقرنژاد
مسئول IT و دفترداری و وب سایت مدرسه : سرکارخانم مهندس خانی
مسئول تایپ و تکثیر : هدي پيرشاه
مسئول تربیتی : سرکارخانم کشانی
مسئول کتابخانه : سرکارخانم توكلي
مسئول آزمایشگاه :  سرکارخانم پیش نماز
مسئول گروه پژوهش : سرکارخانم سوهاني