کادر اداری و اجرایی  
معاونت : سرکارخانم صادقی - سرکارخانم موسوی
معاون آموزشی : سرکارخانم سیادتی
مشاور پایه هفتم : سرکارخانم رشدی
مشاور پایه هشتم : سرکارخانم عابدین زاده
مسئول IT و دفترداری و تایپ و تکثیر و وب سایت مدرسه : سرکارخانم مهندس خانی
مسئول بهداشت : سرکارخانم محبوبی
مسئول تربیتی : سرکارخانم کشانی
مسئول کتابخانه : سرکارخانم ایپکچی
مسئول هنر : سرکارخانم محمدزاده
مسئول آزمایشگاه : سرکارخانم محبوبی - سرکارخانم پیش نماز
مسئول گروه پژوهش : سرکارخانم خمسی