دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
  اردوی شهر ری دانش آموزان برگزیده السابقون