دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
 

اردوی شهر ری دانش آموزان برگزیده السابقون