دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
اردوی شهر ری دانش آموزان برگزیده السابقون