دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
جشنواره نوجوان خوارزمی  

 

شرکت دانش آموزان پایه هفتم در محور مسابقات آزمایشگاهی

جشنواره نوجوان خوارزمی

در روز اول اسفند ماه دانش آموزان برگزیده مرحله اول خانم ها: سنا مصلایی و پریا ضرغامیان در گروه چگالی و خانم ها: فاطمه چلداوی و فاطمه موجانی با آزمایش ایستادن اجسام روی آب در مرحله منطقه شرکت نمودند.

به امید راهیابی به مراحل بالاتر

شرکت دانش آموزان در محور دست سازه

جشنواره نوجوان خوارزمی

در روز 7 اسفند ماه دانش آموزان برگزیده مرحله اول از پایه نهم و خانم ملیکا اکبری از پایه هشتم در مرحله منطقه شرکت نمودند. به امید راهیابی به مراحل بالاتر.

شرکت دانش آموزان در محور ادبیات

جشنواره نوجوان خوارزمی

در روز 5 اسفندماه دانش آموزان برگزیده مرحله اول از پایه هفتم خانم ها سهی گنجایی و پرنیا صادقی و هشتم  خانم فاطمه نیکو ایجادی در مرحله منطقه شرکت نمودند. به امید راهیابی به مراحل بالاتر.