برنامه ساعت ملاقات حضوری اولیاء با مربیان پایه ی هفتم