دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
  مسابقه طراحی ماشین ما