دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
مسابقه طراحی ماشین ما