دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
 

اردوی پایان سال دانش آموزان در باغی در درکه