دبیرستان دخترانه رضویه (دوره اول)
  اردوی پایان سال دانش آموزان در باغی در درکه