دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو در سال 98

 
 

دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو در سال 97

 

دیپلم افتخار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات جهانی ریاضیات کانگورو در سال 96